Zarządzanie projektami metodą Dragon Dreaming w biznesie

 

Zarządzanie projektami metodą Dragon Dreaming w biznesie:

innowacyjne zarządzanie projektowe w małych i dużych firmach,

organizacjach i organizmach

Główne zalety metody Dragon Dreaming w zastosowaniu biznesowym (w skrócie):

Dragon Dreaming to metoda partycypacyjna, holistyczna, a przy tym wysoce ustrukturalizowana. Pozwala skutecznie realizować kreatywne, zrównoważone rozwojowo projekty czy przedsięwzięcia. Opiera się na zasadzie osobistego oraz grupowego rozwoju, podejściu wygrany/a-wygrany/a, na spójnym consensie wszystkich uczestników projektu co do wizji, misji i celów zarówno strategicznych jak i cząstkowych, dzięki czemu wytwarza głębokie zaangażowanie oraz poczucie współ-własności projektu, miejsca i środków/narzędzi pracy. Głównym twórcą i nauczycielem metody Dragon Dreaming jest Australijczyk John Croft, który połączył podejście systemowe (żywych organizmów), elementy analogiczne do metodologii Lean, Agile, Kanban czy Scrum (choć wyprzedził je w czasie) oraz nieprzerwanie gromadzonej przez 50 000 lat wiedzy australijskich Aborygenów.

Opis metody Dragon Dreaming


Dragon Dreaming to partycypacyjna, holistyczna i wysoko ustrukturalizowana metoda pozwalająca realizować twórcze, oparte na współpracy i zrównoważone przedsięwzięcia. Opiera się na zasadzie osobistego oraz grupowego rozwoju, podejściu wygrany/a-wygrany/a, na spójnej zgodzie (consensus) wszystkich uczestników projektu i pozwala wszystkim na głębokie zaangażowanie. Głównym twórcą i nauczycielem metody Dragon Dreaming jest Australijczyk John Croft, który połączył podejście systemowe (żywych organizmów), elementy analogiczne do metodologii Lean, Agile, Kanban czy Scrum (choć wyprzedził je w czasie) oraz nieprzerwanie gromadzonej przez 50 000 lat wiedzy australijskich Aborygenów.

Dragon Dreaming wykracza znacznie poza tradycyjne techniki zarządzania projektem i organizacjami. Jest to integralna filozofia projektowania, która włącza i jednoczy każdy aspekt życia opierając się głównie na zarządzaniu partycypacyjnym, zrównoważonym podejściu ekologicznym oraz zasadzie wygrany-wygrany-wygrana (3xW = „win win win”). Organizacje stosujące metodę Dragon Dreaming nazywamy ECO (Empty Center Organisation), czyli organizacje bez „centrum zarządzania” dzięki czemu możliwe jest w pełni partycypacyjne, a przez to zaangażowane realizowanie projektów. Duże projekty (i zespoły) dzielone są na podprojekty i podzespoły. Dzięki temu tradycyjna struktura organizacji zostaje całkowicie przekształcona, znikają jej „działy”, departamenty czy blokujące się wzajemnie zależności. Takie rozwiązanie pozwala na sprawniejsze „samo-zarządzanie” przy jednoczesnym unikaniu sporów czy impasów kompetencyjnych w tym także tych, związanych z podejmowaniem strategicznych decyzji.

W metodzie Dragon Dreaming stosuje się całkowicie nowatorskie podejście do budowania wizji, misji i celów projektu, analizy SWOT przedsięwzięcia, budżetu czy ewaluacji zasobów zespołu projektowego.

Dragon Dreaming jest niezwykle skuteczne i pomocne w budowaniu wspólnej wizji, przekształcaniu jej w konkretne cele i działania. DD kruszy tradycyjne wzorce działania łącząc je z technikami zarządzania projektami w powiązaniu z głębokim dialogiem, uważną komunikacją (mindfulness comunication), odpowiedzialnością, partycypacją oraz radością i sukcesem. Zarządzenie projektami metodą Dragon Dreaming kładzie wielki nacisk na wzmocnienie zespołów, a szczególnie ich samodzielności. Podstawą oceny skuteczności jest tutaj satysfakcja uczestników realizujących projekt (przedsięwzięcie), która w naturalny sposób przekłada się na zadowolenie klienta.

Pierwotną podwaliną motywacji do wszelkich działań są marzenia i potrzeby. Powszechnie stosowane teorie zarządzania nie mówią o marzeniach, ani o tym skąd one przychodzą. Natura snów, marzeń czy realizacji potrzeb nigdy nie jest procesem logicznym, linearnym czy racjonalnym. Jest całkowicie nielinearna, nielogiczna, nieracjonalna i chaotyczna. Jest jednak źródłem kreatywności, źródłem innowacji oraz prekursorem zmian, gdyż wszystkie one wywodzą się z nieświadomości, marzeń i snów.

Dragon Dreaming w biznesie jest procesem składającym się z 4 faz:

Śnienie: Bardzo często projekt zaczyna się od momentu wglądu – chwili „AHA” – co staje się impulsem kreującym marzenie danej osoby. Jest to chwila nagłego wglądu, inspiracji, rozpoznania, refleksji lub zrozumienia jak w całkowicie nowy sposób łączą się znane nam fakty. To z tego źródła biorą się wszystkie nowatorskie idee biznesowe.

Etap Śnienia, to okres konkretyzowania wizji i marzenia. Jest bardzo ważnym element zazwyczaj marginalizowany w firmach i organizacjach:

 • Dla spójności i realizacji projektu potrzebne jest dokładne określenie wizji i podstawowego marzenia z którego wypływa projekt.

 • Wizja musi wykroczyć poza jednostkę, dlatego ważne są skuteczne techniki dzielenia się marzeniem będącym źródłem projektu.

 • Dzięki uwspólnieniu marzenia, gdy staje się ono w mniejszym stopniu indywidualne zaczynamy tworzyć sieć wsparcia, w której inne osoby mogą w pełni utożsamić się z wizją projektu. W takich warunkach indywidualne marzenie inicjacyjne staje się wspólną wizją całego zespołu.

 • Marzenia/wizje wszystkich członków zespołu muszą być na tyle silne, aby zbudować wspólną wizję, z którą wszyscy w pełni się utożsamiają.

Planowanie: na tym etapie marzenie przekształca się w konkretny plan: uczestnicy/czki projektu przekształcają marzenie w plan. Zespół projektowy omawia cele i alternatywy. Omawia się strategie oraz przyszłe działania, dzięki którym osiągną cele. W fazie planowania ocenia się zasoby, potrzebne wysiłki i koszty. Tworzy się plan działania i rozdziela zadania.

Działanie: tutaj grupa implementuje zaplanowane aktywności, dzięki którym realizuje się projekt. Kolejne cele zostają zrealizowane przy czym administrowanie oraz zarządzanie projektem jest stałym elementem fazy działania. W tej fazie stawia się takie pytania jak: „Czy działamy zgodnie z programem i założonym budżetem? „Czy potrzebujemy wprowadzać zmiany, aby działać zgodnie z planem?” „Czy reagujemy dostatecznie szybko i elastycznie na zmiany i feedback środowiska?. Stosuje się tutaj narzędzia ciągłego monitorowania postępu.

Celebrowania – świętowanie: świętowanie jest czymś unikatowym w dziedzinie zarządzania

projektami. A jednak jest to krok zasadniczy. Metoda Dragon Dreaming podkreśla wagę tego etapu, gdyż Świętowanie zmniejsza poziom stresu, a osoby tworzące projekt mogą nawiązać bliższe relacje.

Uczestnicy projektu świętują sukces osobisty – i co ważniejsze – sukces zespołu, który jest sukcesem współtworzenia społeczności. Ma to odniesienie do najgłębszych potrzeb naszej psychiki (zob. „Sens pracy a sens życia” R. Palusiński). Ludzie są wdzięczni za momenty głębszego zrozumienia, za wspólne doświadczanie chwil „AHA”. To sprawia, że członkowie zespołu są przygotowani na kolejne wglądy przez co grupa jeszcze bardziej się konsoliduje. To nie wynagrodzenie czy systemy motywacyjne wpływają na stopień motywacji uczestników/czek projektu, ale wzajemne docenianie, uznanie, szacunek, zauważanie, słyszenie i widzenie się są najsilniejszym czynnikiem motywującym do wspólnych działań zapobiegając zniechęceniu i wypaleniu zawodowemu. W tej fazie skupiamy się właśnie na tych wartościach.

W metodzie Dragon Dreaming wyróżnia się 4 typy osób, z których każda jest niezbędna do realizacji przedsięwzięcia, przy czym w zależności od projektu lub etapu projektu są to role przechodnie. Świadomość typów tych osób oraz ról jest kluczowa w zarządzaniu projektem, jego dynamiki oraz maksymalnego wykorzystania potencjału ludzi – członków zespołu. Zgodnie z fazami projektu możemy wyróżnić cztery rodzaje osób:

 • Marzyciele: wykazują się największymi kompetencjami w pracy z koncepcjami, wizją oraz teoretycznymi podstawami projektu. Ich domeną jest czuwanie nad przepływem informacji oraz energii z zewnątrz do wnętrza systemu (introwersja).

 • Planiści: to także praca z ideami z tym, że zwrot ich działań, informacji, energii skierowany jest na zewnątrz (ekstrawersja).

 • Działacze: podejmują działania w realnym świecie. Tutaj także mamy do czynienia z przepływem energii oraz informacji z wnętrza na zewnątrz. (ekstrawersja).

 • Świętujący: to osoby, które są skupione na dobrostanie grupy, na sumie wspólnych umiejętności, zdolności, zdrowiu i rozwoju. Dodają energii grupie. Są społecznym spoiwem sprawiając, że członkowie zespołu czują się dobrze będąc dostrzeganymi i docenianymi. To z tego właśnie powodu świętowanie jest tak ważne.

Metoda Dragon Dreaming opiera się na trzech filarach:

 • rozwój osobistyprzekonanie, że działanie w ramach realizowanego projektu przyczynia się do wzmocnienia wiedzy, kompetencji oraz rozwoju osobistego

 • budowanie społeczności wzmacnianie więzi społecznych oraz lokalnej społeczności zarówno w miejscach, gdzie realizowany jest projekt jak i tych, których częścią są uczestnicy projektu (i/lub członkowie organizacji)

 • służenie Ziemiwspieranie i wzmacnianie dobrostanu ludzie oraz wszelkich gatunków żyjących na naszej planecie.

W metodzie Dragon Dreaming, przedsięwzięcia mogą byś udane jedynie wówczas, gdy wszystkie cztery wymienione obszary są wystarczająco uwzględnione.

Czego dowiemy się na warsztacie?

Po pierwsze każdy warsztat jest projektem działającym według metody Dragon Dreaming – zatem będziemy zarówno uczyć się, jak i realizować projekt jakim jest warsztat, aby marzenia i oczekiwania wszystkich uczestników i uczestniczek zostały zrealizowane!

 • Powitanie, zapoznanie się i kreowanie ducha spotkania.

 • Krótkie wprowadzenie i plan warsztatu

 • Wprowadzenie do metody Dragon Dreaming

Etap Śnienie – budowania Wizji

 • Marzenia i wizje

 • Na samym początku zadajemy sobie ważne i twórcze pytania:Co takiego miałoby się stać, żeby . . .?“, „Jak miałby wyglądać ten projekt?“,  „Czy to wygląda na dobrzy pomysł?“, „Czy potrafisz sobie wyobrazić swoją firmę, miasto z . . .?“ Dzięki podobnym pytaniom schodzimy do poziomu marzeń, snów i wizji dzięki czemu możemy dalej spojrzeć w przyszłość.

 • Zapisujemy marzenia, wizje, pomysły wszystkich uczestników/czek.

 • Formułujemy wizję

 • Wszyscy uczestnicy/czki danego projektu unifikują marzenia w jedną, wspólną wizję.

Planowanie

 • Marzenie przekształca się w plan: Na tym etapie projekt przechodzi od idei i teorii do praktyki. Uczestnicy omawiają i określają cele oraz różne koncepcje ich realizacji. Tworzą strategie oraz działania, które zostaną podjęte dla realizacji celu. Szacują zasoby, wysiłek i koszty, tworzą dokładny plan działań i zadań określając czas (termin) ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za konkretne zadania i działania (oraz budżet każdego z zadań).

 • Tutaj zadajemy sobie takie pytania jak:Co i jak będziemy robić, by zrealizować plan?“, „Kto to opracuje?“, „Ile osób będzie w zespole?“, „Jakich potrzebujemy narzędzi i/lub jakie zasoby posiadamy, oraz Jak to sfinansujemy?“

Działanie

 • Działanie: Na tym etapie podpisujemy kontrakty, zatrudniamy ludzi, gromadzimy środki i narzędzia, ustalamy dostawców i wprowadzamy projekt w życie. Z upływem czasu wszystko staje się na tyle bliskie, że to co było czymś znanym jedynie z teorii staje się codziennością.

Świętowanie

 • Świętowanie (celebracja) oraz ewaluacja: W tej fazie kładziemy nacisk na świętowanie i cieszenie się z osiągniętego sukcesu realizacji projektu. Przyglądamy się także popełnionym błędom i trudnościom, aby z nową wiedzą rozpocząć kolejny cykl.

 • Tutaj pojawia się kolejna technika wzajemnej, poziomej i partycypacyjnej superwizji oraz takie pytania jak: Czy projekt spełnił twoje oczekiwania?“, „Które z faz projektu przebiegały prawidłowo?“, „W których etapach pojawiały się trudności?“ orazCzy działanie w ramach projektu sprawiło ci radość?“

Warto zajrzeć i przeczytać:

Książkę „Zarządzanie projektami metodą Dragon Dreaming” (dostępna online: tutaj)

Więcej informacji znajdziesz na www.dragondreaming.pl,

obszerny wywiad TV z Robertem o metodzie Dragon Dreaming: zobacz film o metodzie tutaj


Adres szkolenia:
Ośrodek Nowolipie 22

Data i godziny:
21 – wykład 19-21
22 – warsztaty 9.00-18.00
23 – warsztaty 9.00-16.00
Inwestycja w trening: 990 zł

Rejestracja/Rezerwacja – prześlij proszę swoje dane rejestracyjne na e-mail
lenamagdazielezinska@gmail.com, 663929150
Prześlemy wszelkie instrukcje dotyczące płatności.

Z niecierpliwością oczekujemy spotkania już wkrótce!

Troszkę więcej:
Nowoczesne firmy, szczególnie z sektora IT coraz częściej przechodzą na model zarządzania projektowego o możliwie jak najbardziej poziomej (niehierarchicznej) strukturze. Główne metody, które na przestrzeni ostatnich 20 lat zyskują coraz większą popularność to Agile, Lean, Scrum czy Kanban.

Liczne badania efektywności, skuteczności i dochodowości firm stosujących te narzędzia wykazały znaczącą przewagę nad innymi modelami zarządzania. 75% organizacji stosujących metodę zarządzania projektowego Agile (zwinni) realizuje w pełni założone cele/zamierzenia biznesowe, 65% ukończyło projekty na czas, a 67% zmieściło się w zaplanowanym w budżecie. Są to znacznie wyższe wyniki niż porównywalne organizacje stosujące tradycyjne metody zarządzania. Te same badania pokazują, że organizacje Agile zwiększały przychody 37% szybciej i generowały o 30% większe zyski niż firmy zarządzane „tradycyjnie”.

Jednocześnie nowoczesne metody zarządzania projektowego, chociaż są coraz powszechniej stosowane w firmach informatycznych, wciąż zbyt wolno zdobywają popularność. Jednym z hamulców jest brak przystępnych szkoleń szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Metoda „Dragon Dreaming” jest jednym z najstarszych, a zarazem najpełniejszym sposobem zarządzania projektami (przedsięwzięciami), sprawdzonym w tysiącach przypadków i testowanym już od 25 lat.

Prowadzący szkolenie:
Robert Palusiński, psychoterapeuta, coach, trener. Z ludźmi biznesu i zespołami pracuję już od 1998 roku. Zaczynałem jako jeden z trenerów prowadzących szkolenia „Team Building” w firmie Pathways Polska. Już dwa lata później, w roku 2000 poprowadziłem w Szwajcarii swoje pierwsze autorskie szkolenie dla jednego z oddziałów koncernu cementowego Holcim. Teraz mija 18 lat mojej pracy z firmami i organizacjami i … znowu jestem na początku, bo od roku pracuję z firmami, organizacjami, liderami ucząc nowatorskiego, nieznanego w Polsce zarządzania projektowego metodą „Dragon Dreaming”.

I ten nowy początek jest fascynujący …

Jako przedsiębiorca działam już od 1989 roku. Napisałem kilka książek, wiele artykułów, prowadziłem firmę prac wysokościowych, przedsiębiorstwo importowo-eksportowe, wydawnictwo, stworzyłem miesięcznik Krakowski Rynek Nieruchomości i … wiele innych 🙂

Prowadzę blog: http://robertpalusinski.blogspot.com/